پرسشنامه تقاضاي تامين خوراك و سوخت گاز طبيعي مصرف كنندگان عمده

نام واحد صنعتي  :                                                                          شماره ثبت شركت :                           

نوع مالكيت واحد صنعتي :                                                                 شماره ملي مدير عامل شركت   :       

نام سازمان /شركت تقاضا كننده :                                                   تصويرمجوزتاسيس پيوست شود :                  
                                                                                                                                                                           توجه:  حجم فايل نبايد بيشتر از 1 مگابايت باشد
 
نام  مركز صادر كننده مجوز تاسيس :                                                      

 
 تصوير نامه درخواست گاز را  با امضاء مديرعامل به همراه شماره نامه پيوست كنيد                                                                                                                                                              
  
                  
شماره نامه :  
نوع و ميزان توليدات (شرح مختصري از فعاليت كارخانه ذكر گردد ):                                         
                 نوع مصرف  :                                                 در صورت داشتن فرمي كه فعاليت كارخانه را تشريح مي كند لطفا آن را ضميمه كنيد : 
توجه:  حجم فايل  نبايد بيشتر از 1 مگابايت باشد
 
                نوع توليدات :              

 نقشه جغرافيايي ،كروكي محل احداث كارخانه همراه با مختصات  utm نقاط ( x,y)  پيوست شود : 
              
ميزان توليدات در روز  :      
                        
   توجه:  حجم فايل  نبايد بيشتر از 1 مگابايت باشد


محل احداث كارخانه  : 
شهر:                                                   آدرس :                      

   

روستا  :                                     آدرس دفتر مركري: 
نوع سوخت اصلي و ثانويه  كارخانه (بر اساس طراحي سيستم  سوخت ) :                                                        ميزان تقاضاي گاز طبيعي   : 
  سوخت فعلي:                                                                                                                   خوراك گاز :      مترمكعب در روز  

  سوخت موردتقاضا :                                                                                                          سوخت گاز :      مترمكعب در روز   

                                                                                                                                                                          جمع سوخت و خوراك :      مترمكعب  در روز
 ميزان حداكثر مصرف  ساعتي گاز طبيعي  :  متر مكعب
فشار خوراك گاز مورد نياز (psi) :                          فشار سوخت گاز مورد نياز (PSI) :     
ظرفيت مخازن ذخيره سوخت مايع (نفتكوره يا نفت گاز ) :             ليتر   
ساعت كار روزانه واحد صنعتي به تفكيك تاسيسات مصرف كننده گاز (توليدي،يوتيليتي و اداري) :    ساعت 
 سال بهره  برداري :    سال                      لطفا تصوير پروانه بهره برداري را ضميمه كنيد          (حجم فايل نبايد بيشتر از 3 مگابايت باشد)     
زمان بهره برداري از فازهاي بعدي (طرح توسعه):  سال                                                                                    
ميزان خوراك گاز :            متر مكعب در روز

ميزان سوخت گاز :           متر مكعب در روز
 
  جمع سوخت و خوراك :     
 
مترمكعب
  زمان بهره برداري از فاز 1 :  سال                                           
                  

 ميزان خوراك گاز :          متر مكعب در روز

ميزان سوخت گاز :        متر مكعب در روز
 
جمع سوخت و خوراك :
       
 مترمكعب
توجه :  جمع آيتمهاي ( ميزان خوراك گازيزان سوخت گاز -جمع سوخت و خوراك )در زمان بهره برداري از فازهاي پروژه  مي بايست با جمع آيتمهاي( خوراك گاز-  سوخت گاز - جمع سوخت و خوراك ) مورد تقاضا در قسمت ميزان تقاضاي گاز طبيعي برابر باشد .

لطفا نقاط  مصرف  خود را  به همراه ميزان مصرف  وارد نماييد:

نقطه مصرف  1 :      ميزان مصرف  1 :   
نقطه مصرف  2:       ميزان مصرف  2 :     
نقطه مصرف  3:       ميزان مصرف  3 :   
نقطه مصرف  4 :      ميزان مصرف  4 :   
نقطه مصرف  5 :      ميزان مصرف  5 :   


نقطه مصرف  6 :        ميزان مصرف  6:       
نقطه مصرف  7:         ميزان مصرف  7 :      
نقطه مصرف  8:         ميزان مصرف  8:       
نقطه مصرف  9 :        ميزان مصرف  9 :      
نقطه مصرف  10 :      ميزان مصرف  10 :    
شماره تماس ضروري:                     آدرس  ايميل  :   
ساير توضيحات مورد نظر متقاضي  :